ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

Κάθε ηλικιακή ομάδα αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό στάδιο. Στόχος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και στους 4 επιμέρους τομείς

Το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες έχουν παιδαγωγικούς στόχους που συμπίπτουν με τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών.

Ομάδες ανά ηλικία

• 2+ έως 3 ετών μεταβρεφική ομάδα
• 3-4 προ-προνηπιακη ομάδα
• 4-5 προνηπιακό
• 5-6 νηπιαγωγείο

ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Σύνδεση αναπτυξιακών αναγκών με τους παιδαγωγικούς στόχους

  • Σύνδεση σχολείου-σπιτιού

  • Αυτονομία

  • Βιωματική προσέγγιση

  • Ενίσχυση της Κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης

  • Διαχείριση ματαιώσεων

  • Φροντίδα εαυτού